Thép Hộp Kẽm

Qui cáchĐộ dàyGiá/cây 6mQui cáchĐộ dàyGiá/cây 6m
(12 × 12)1.034.000(13 × 26)0.947.500
(14 × 14)0.933.500 1.259.000
 1.00(20 × 40)0.972.500
 1.10 1.298.000
 1.244.000 1.4120.000
(16 × 16)0.940.000(25 × 50)0.993.000
 1.00 1.2127.000
 1.10 1.4153.000
 1.253.500 1.8202.000
1(20 × 20)0.947.500 2.0240.000
 1.259.000(30 × 60)0.9112.500
 1.478.500 1.00
(25 × 25)0.960.000 1.2150.000
 1.070.000 1.4181.000
 1.8133.000 1.8223.500
 1.282.000 2.0311.000
 1.4102.000(30 × 90)1.2207.000
(30 × 30)0.972.500 1.4248.000
 1.084.000(40 × 80)0.9148.000
 1.298.000 1.2198.000
 1.4120.000 1.4240.000
 1.8149.000 1.8309.000
 2.0210.000 2.0394.000
(40 × 40)1.0110.000(50× 100)1.2252.000
 1.2131.000 1.4306.000
 1.4167.000 1.8384.000
 1.8205.000 2.0484.000
 2.0257.000(60× 120)1.4384.000
(50 × 50)1.2167.000 1.8471.000
 1.4210.000 2.0590.000
 1.8254.000(75 × 75)1.4316.000
 2.0325.000 1.8387.000
(60 × 60)1.4256.000 2.0496.000
 1.8312.000(90 × 90)1.4386.000
NẹpD1f3m6.000 đ/c 1.8471.000
NẹpD2f3m9.500 đ/c 2.0600.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *