Thép Hộp Đen

Qui cách Độ dày Giá/cây 6m Qui cách Độ dày Giá/cây 6m
(12 × 12) 1.0 34.000 (13 × 26) 0.9 47.500
(14 × 14) 0.9 33.500   1.2 59.000
  1.0 0 (20 × 40) 0.9 72.500
  1.1 0   1.2 98.000
  1.2 44.000   1.4 120.000
(16 × 16) 0.9 40.000 (25 × 50) 0.9 93.000
  1.0 0   1.2 127.000
  1.1 0   1.4 153.000
  1.2 53.500   1.8 202.000
(20 × 20) 0.9 47.500   2.0 240.000
  1.2 59.000 (30 × 60) 0.9 112.500
  1.4 78.500   1.0 0
(25 × 25) 0.9 60.000   1.2 150.000
  1.0 70.000   1.4 181.000
  1.8 133.000   1.8 223.500
  1.2 82.000   2.0 311.000
  1.4 102.000 (30 × 90) 1.2 207.000
(30 × 30) 0.9 72.500   1.4 248.000
  1.0 84.000 (40 × 80) 0.9 148.000
  1.2 98.000   1.2 198.000
  1.4 120.000   1.4 240.000
  1.8 149.000   1.8 309.000
  2.0 210.000   2.0 394.000
(40 × 40) 1.0 110.000 (50× 100) 1.2 252.000
  1.2 131.000   1.4 306.000
  1.4 167.000   1.8 384.000
  1.8 205.000   2.0 484.000
  2.0 257.000 (60× 120) 1.4 384.000
(50 × 50) 1.2 167.000   1.8 471.000
  1.4 210.000   2.0 590.000
  1.8 254.000 (75 × 75) 1.2 252.000
  2.0 325.000   1.4 316.000
(60 × 60) 1.4 256.000   1.8 387.000
  1.8 312.000 (90 × 90) 1.2 291.000
NẹpD1f 3m 6.000 đ/c   1.4 354.000
NẹpD2f 3m 9.500 đ/c   1.8 438.000